Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Med öppet sinne

Barbet NeoMahler pedigree LOF 8 Barb 1409/0

Ibland behövs lite mer av inspirerande nytänkande. Som när viktiga ord behöver synas men då utrymmet kanske är starkt begränsat och sinnet är trångt och låst. Som vid tillfällen då det är viktigt att upplysa korrekt och tydligt. Kanske kan typsnittet göras mindre eller kanske dela en lång ordalydelse som kan läggas på två rader? Kanske kerna, det vill säga minska utrymmet mellan bokstäverna så att namnet blir rätt och riktigt? Eller välja ett annat typsnitt som bjuder fler bokstäver på samma yta? Eller…?

Barbet Neo Mahlers namn fick inte plats på diplomet i viltspår

Nu pratar jag inte enbart om ett ofullständigt långt namn som i sin helhet inte fick plats på en rad med sina förutbestämda 35 tecken av valt typsnitt i versaler och breda kapitäler. Utan främst om då vi bortser och utelämnar viktiga bitar av en rashunds historia och nutid. Det finns olika sätt att ta sig an nya utmaningar för att bringa klarhet så att det korrekta med tydlighet förmedlas och framgår för allas vår förståelse. Även i begränsningar finns med god vilja också nya tillvägagångssätt! Ett genomtänkt, väl förmedlat och lättförstått budskap i sin helhet är alltid bättre än ett avkapat, otydligt och därmed missvisande dylikt. I ett vidgat perspektiv för att tänka både innanför och utanför de oftast trånga och givna ramarna, bjuds det så också nya vägar med oanade möjligheter! Rätt kommer före snyggt, även om en estet gärna ser att dem går hand i hand...

Bilder och dokument från Elaine Fichters historiska barbet arkiv
Barbet Neo Mahler och hans långa namn korrekt återgivet
Comments