Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Hävdat men bortom allt ansvar!

Courage_F72_17_520
Oljemålning på canvas som i dag hänger för allmän visning på museet Louvren, Paris och 1830 signerad av romantikens franska målare, Eugéne Delacroix (1798-1863). Liberty leading the people!


SKKs avgående ordförande för innevarande år påpekar vikten av samling i sin sista ledare i organisationens medlemstidning Hundsport nr 6, 2023.

Ordförande Thomas Uneholt lyfter frågan om den stora fördelen av samarbete kring det som förenar oss i svenska kennelklubben. Hunden.
Samarbete och inte minst kring fakta är ett särdeles viktigt ämne som jag uppskattar men också något jag obönhörligt efterlyst i 11 år! Hur gör jag och alla andra som vill hörsammas för att dela vår erfarenhet till allas vår förmån?
Om ingen varken lyssnar eller vill samarbeta är det förstås stört omöjligt att åstadkomma hållbara förändringar!

Uneholt berättar också om hur hundvärldens internationella centralorganisation, FCI, (Federal Canine International) demokratiskt röstat och beslutat för att alla våra nuvarande godkända och registrerade rasers så kallade ”hemländer” fortsatt ska vara allenarådande i frågor som rör specifika hundrasers historik, nutid och framtid. I tidskriften redovisades att 63 länder har röstat för förslaget och endast 9 länder emot. Hur Sverige ställde sig i denna högst avgörande fråga och i den gemensamma omröstningen framgick inte.

Med mina nu dryga elva års ledsamma erfarenhet av att följa hur makten skoningslöst kör över verifierbara fakta, inte bara förvånas jag utan räds det redovisade valresultatet. HALLÅ!!! Nog borde vi istället kunna presentera allmänheten fakta som en gemensam grund för samarbete och handlingskraftiga beslut? Inte är det väl så illa att vi tillåter enskilda länder och dess uppfattning stå oemotsagda för att enväldigt bestämma riktning för våra rashundar i all uppenbar faktabrist? Med dagens facit har hundvärldens rutiner visat sig vara mer än lovligt bristfälliga och i vissa fall fullständigt felaktiga!

Vem bryr om att med omsorg faktagranska just för att förvalta och värna rashundens historik och nutid? Den svenska rasklubben för barbet som offentligt hävdar sin långa erfarenhet i bred kompetens och som berömmer sin djupdykande specialkunskap har likväl upprepat duckat mina egna behöriga och obesvarade frågor. En anledning till varför jag vände mig till SKK för ett klargörande svar. Då duckade också dem och hänvisar mig åter till rasklubben som i sin tur skyller på såväl SKK som hundrasens hemland. Jag hamnar i
Moment 22, ett förfarande utom resultat, där alla skyller på alla!
Men kära nån, om ingen har eller kan redovisa historik och insamlad data, saknas uppenbarligen ett grundligt underlag för såväl handling som beslut. Okunskap som i sin tur oansvarigt vilseleder istället för att faktabaserat vägleda och utbilda!

Att förvanska viktiga delar av kända fakta enbart för att gynna sina egna syften utan att ens skänka minsta tanke till konsekvenser för såväl rashund som människa är ett synnerligen allvarligt fel. Lika illavarslande är en ogenomtänkt handling som missgynnar en specifik hundras. Ett förhastat och tanklöst beslut gynnar varken ett övergripande FCI, det egna landets kennelklubb eller dess rasklubb.
Finns det överhuvudtaget någon oberoende källgranskning som med god kännedom analyserar och validerar all spridd information kring en specifik rashund? Information som organisation så stolt konstaterar och upprepat ivrigt både marknads- och medieför.

Jag förstår att drabbade vilseledda och illa berörda av hundvärldens konsekvenser också kräver en ändring. Konsekvenserna, som jag ensam tvingats stångas med, trots utlovade löften från SKK om både stöd och trygghet är fortfarande, i numera för mig väl känd medvetenhet, ännu dolda. Vad händer om hundorganisation och dess egna regelverk fullkomligt kör över all verifierbar fakta i syfte att enbart gynna mänsklig girighet? Är det så att kennelklubbar och dess blinda tro på sin egen förträfflighet blivit viktigare än att grundligt studera, lära och utbilda sina medlemmar för att därmed omsorgsfullt värna såväl rashund som människa? Med min erfarenhet är jag mer än medveten om svaret vad gäller hundrasen barbet.

Kära läsare och med min förhoppning om att Ni som aningslöst kallar er vägledare, också beslutar Er för att ta nödvändig tid för reflektion och eftertanke!
Vi behöver en gemensam faktagrund och faktabaserad vägledning så att alla ges samma uppriktiga möjlighet till att bilda sig sin alldeles egna uppfattning inför val och beslut. Det finns en värdefull vinst med att dela kunskap som lär oss att effektivt skilja innehållslösa agnar från det av näring väl fyllda vetet! Så länge den organiserade hundvärlden bortser från fakta utan att ens förmå sig till att skämmas, då skäms åtminstone jag å deras vägnar, över trams och osakliga argument som tar beslut för oss alla. Inte undra på att helt andra myndigheter inom respektive land tenderar att köra över och därmed lagstadgat reglera den organiserade hundvärlden. Nog borde väl hundvärlden själva kunna inse och hantera verklighetens uppvisade glädje likväl som sorgen i förekomsten av smärtsamma och ledsamma händelser.


Ett samlat SKK valde att under kennelfullmäktige, år 2023, tillsätta en ny och kvinnlig ordförande för kommande två-årsperiod, Britt-Marie Dornell. Kanske får vi som tampats med oanade och svårbemästrade konsekvenser äntligen se vilja och handling till faktakunskapens förmån? Vi befinner oss just nu i en pågående process och vem vet? Kanske någon med tidens facit och ärlighet ges det viktiga utrymmet för att med genuin uppriktighet beskriva SKKs kommande två-års-period? En period som i ovisshet, ännu vilar okänd och oskriven.


Post Scriptum
Ovan beskrivna dilemma berör inte enbart SKK utan alla som i gemenskapens samhälle hävdar sig att säkert veta och ansvarsfullt vägleda. Var och en av oss som utgör, om än en pytteliten bit men likväl, en viktig del av vårt samhälle. Alla och envar bör skänka en tanke och aktivt handla för att ständigt studera, revidera och dela fakta för att upprätthålla och ihärdigt förbättra det vi efterfrågar – En lyhörd, trovärdig och handlingskraftig demokrati!

Lever vi i ett sammanhang som inte gör oss delaktiga, utan snarare tillåter oss att förbli förbisedda och utnyttjade, då har vi onekligen hamnat fel och än värre väntar, om vi nu ämnar att fortsätta vandringen på denna vilsna väg utan ett enda tydligt formulerat mål!JCHBulletines_520

När barbetens första rasklubb i ”hemlandet” Frankrike skulle utses var det flera klubbar och vänföreningar som engagerat visade sitt stora intresse. Den som segrande gick ur tävlingen var inte den som kunde åberopa och verifiera ett grundligt faktaunderlag kring den specifika rashunden i fråga. Vald blev den som kunde engagera och bidra till flest betalande medlemmar inom den franska kennelklubben, SCC, (Société Centrale Canine). Till och med en segrande JC Hermans som således allsmäktigt gavs rätten att styra framtiden för en okänd men godkänd, specifik hundras uttryckte sin stora förvåning över att inte en enda inom organisationen varken efterfrågat fakta än mindre studerat lämplighet och konsekvens för såväl hund som människa. JC Hermans var den som i ”hemlandet” Frankrike förkunnade sig själv som ”barbetens fader” och jag undrar fortfarande vem han utsåg till ”barbetens moder”? För visst krävs det två individer till att mästerligt uppvisa dansanta virvlar av en het och eldig tango?

Kära organiserade hundvärld, jag är inte ett dugg intresserad av vad Ni tycker och tror! Jag önskar mig bara ett uppriktigt svar, grundat på det som ni med evidens vet. Och om Ni inte med säkerhet vet, uttala det och ge handlingens utrymme för också en ovisshetens osäkerhet. Det finns inte bara en väg till förändring, det finns med god kännedom och stor medvetenhet flera!
Comments

Do we even bother?

KoiWaitCMalgrey520
My dear and very beloved companion, Barbet Koi, 2016.


A lovely portrait of a Barbet Modern ”á la opinion of J C Hermans”. A true eye-catcher, a beautiful, large, rustic, working and a much dear and beloved black, curly, hairy and woolly dog with a clean white nice tie. A very special dog teaching me a tremendously lot over his more than ten, eager to live, years.

For better and for worse; the very fact is how easy fooled both I and people actually are! It took me five years, many questions, and a lot of help from good friends whom possesses both knowledge and long experience. I do certainly not know it all, but I was given a chance and opportunity to get a Griph of the complex, but oh so very messy big picture!

An eye-opening but a tragic story about the rise and fall of a once recognized dog breed, today called the Barbet. A deeply sad history where facts were totally ignored and a single opinion of one man was put to reign the rule for the rest of the unknowing world.

Few reacted!
Most accepted!
What happened?

A recognized dog-breed got extinct, all while we, publicly and happily, are wagging the tails of ours. A few knowledgeable are totally chocked and alarmed, all while most appears to be content, silent followers of the so very attractive fame and money!

How about getting ourselves educated as to learn how to avoid these major faults?
In this described case it is a ”organized” fraud, and still ongoing, while all these hard to find but known facts are misused and put out of its true context.

Excuse me, but was is wrong with asking for an explanation to all those obstacles my dog and I actually encountered?

Will humans ever learn, if money is the sole strong goal and important facts are simply being ignored?
Comments